Könige der Schützenbruderschaft St. Katharina 1516 Horstmar e.V.

Junggesellenkönige

1652 Johan Korman
1653 Hinderich Wieman
1654 Johannes Bernd Korman
1658 Johan Franz Krampall
1659 Hindrich Caulinck
1660 Henrich Wittlaus
1661 Derck Becks
1662 Hindrich Berghauß
1663 Gerhardt Plattfus
1664 Johan Blomert
1665 Johan Bruninck
1666 Bernard Plava….
1667 Hindrich Lodde
1668 Jan Bernd Becker
1669 Dirk Epping
1670 E. Ringkamp
1676 Conradt D. Corman
1677 Diderich Cordde
1679 Joan Arndt Mellmann
1680 Johan Beckeß
1681 Johan Beckeß
1682 Adam Berndt Becker
1683 Bernhard D. Bertmaring
1685 Bernhard D. Bertmaring
1686 Johan Hindrich Corman
1687 Gerhard Becker
1689 W. Waltmann
1690 Johan M. Becker
1691 Johan M. Becker
1692 G. H. Barhorst
1693 Johan Willm Zurich
1694 E. Platfordt
1695 Geradt Becker
1696 Gerhardt Coermann
1697 Johan Adam Becker
1698 Johan Adolf Hagemann
1700 Johan Berndt Steverman
1702 Johan Heind. Lodde
1707 Adam Viffhuß
1709 Johan D. Crins
1710 Berndt Dalderup
1713 Joan Conrad Crinß
1714 Hermann Stüle
1715 Conrad Horing
1716 Hermann Rahts
1717 Conradt Varwick
1718 Franz Heinrich Wocke
1719 Johan Conrad Crinß
1720 Frantz Henrich …
1721 Joan Arnold Schmitz
1722 Joan Bernard Diwelman
1723 Joan Hinrich Schücking
1724 Johan Herm. Weitkamp
1725 Jahn Hinrich Abenhauß
1726 Georg Hinrich Capenburg
1728 Augustin Julius Vogell
1729 Johan Heinrich Berbaum
1730 Joahn Werner Stevermann
1731 Franß Friedr. Wulfenbötter
1732 Hermann Heitkamp
1733 Bernart Cruse

1734 Johan Dirck Stervermann
1735 Johan Hermann Wacht
1736 Hinrich Klüters
1737 Johan Jörgen Blömers
1738 Johan Berndt Becker
1739 Johan Dirck Stevermann
1741 Johan Ludwig Lade
1742 Johan Dirk Lade
1743 Berndt Dirck Beckers
1744 Jan Jinnerich Zumbusch
1745 Berndt Dirck Becker
1746 Gerhard Hinderich Platfues
1748 Bernard Dietherich Becker
1749 Joan Dirck Rinckamp
1750 Joan Hinderich Luthmann
1751 Johan Willen Börgert
1752 Jans Anton Platfues
1753 B. A. Edelbrock
1754 Berndt Jost Heuing
1755 Augustinus Lodde
1756 Adolf Heinrich Pagelhort
1763 Joannes Bernardus Becks
1764 Johan Joseph Pieninck
1765 Johan Bernard Wencke
1766 Johan Joseph Blomers
1767 Gerhard Baltzer
1768 Franz Anton Fabry
1769 Joan Bernard Wencke
1770 Joan Bernd Cruse
1771 Johannes Bernardus Cruse
1774 Joan Adolf …
1775 Bernt Anton Becker
1776 Bernd Joseph Platfot
1777 Johannes Jodocus Brunckuß
1778 Bernard Adam Epping
1779 Jodokus Henrichus Suncke
1780 Johannes W. Bierbohm
1781 Johannes Gerhardus Niehues
1782 Bernard Anton Becker
1783 J. Bernard Lotze
1784 Joan Bernd Hünteler
1785 Joan Wilhelm Elfers
1786 H. Dimet
1787 Adam Bernard Bierboem
1788 Paul Ludwig Baltzer
1789 Bernard Cruse
1790 Joseph Cruse
1791 Ignatz Giese
1792 Bernd Henrich Elfers
1793 Friderich Christian Bispinck
1794 Conrad Engelbert Wiching
1795 Bernd Henrich Elfers
1796 Conrad Engelbert Becks
1797 Joan B. Th. Bierbaum
1798 Joan Dirck Berghaus
1799 Joan Gerhard Hinckers
1800 Herrman Dingbaum
1801 Joseph Sievers
1802 Joan Theodor Crins
1803 Anton Sicking
1804 Herm Anton Schrinz

1805 Franz Joseph Heidemann
1806 Joseph Niehoff
1807 Theodor Becker
1808 Anton Cruse
1809 Bernard Israel
1810 I. H. Deining
1811 Anton Tomes
1812 Joseph Hinckers
1813 Wilhelm …
1814 Engelbert Hünteler
1815 Wilhelm Bierbaum
1816 Anton Bürgers
1818 Wilhelm Deitmar
1819 Theodor Hummert
1820 Anton Meier
1821 Joseph Rinckamp
1822 Hermann Dingbaum
1823 Bernard Becks
1824 Bernard Heidkamp
1825 Henrich Sommer
1826 Theodor Becker
1827 Bern. Hen.Wieging
1828 Theodor Berghaus
1829 Theodor Börger
1830 Wilhelm Elfers
1831 Anton Brinkhaus
1832 Anton Dingbaum
1833 Bernard Friederich Bispinck
1834 Joseph Scheer
1835 Anton Scheer
1836 Franz Carl Becke
1837 Bernard Sunke
1838 Joseph Elfers
1839 Bernhard Ruck
1840 Nicolaus Niehoff
1841 Heinrich Kuhlmann
1842 Hermann Bülte
1843 Anton Ruck
1844 Hermann Haumering
1845 Joseph Scheer
1846 Anton Wenking
1847 Henerich Naber
1848 Anton Möllering
1849 Joseph Wenking
1850 Jos. Ising
1851 Wilhelm Böddeling
1852 Bernard Ising
1853 Heinrich Möllerfeld
1854 Franz Ringkamp
1855 Willem Niehoff
1856 Anton Epping
1857 Johannes Hinkers
1858 Wilhelm Pieninck
1859 Joseph Gaux
1860 Wilhelm Wenking
1861 Bernard Mensing
1862 Eduard Ecke
1863 Anton Empting
1865 Johan Oelrich

Bürgerkönige

1651 Gerart Hartmann
1652 Adam Becker
1653 Dirck Hagemann
1654 Johan Rapermont
1655 Hen. Kreiensmit
1656 Adam Becker
1658 Dirck Corma
1659 Adam Becker
1660 Joan Westhof
1661 Hen. Kreienschmit
1662 Hen. Kreienschmit
1663 Hen. Viefhus
1680 Berndt Becker
1681 Joan Steuermann
1682 Hen. Viefhus
1686 Hen. Lodde
1687 Joan Beckes
1689 Ditrich Lodde
1691 J. Conrat Corman
1693 J. Mathias Becker
1695 Dirck Rinckamp
1696 Ion Elfers
1697 Joan Crins
1698 J.Hen. Roleuing
1704 Gerart Becker
1705 Ditrich Lodde
1707 Ge. Herman Corman
1708 Adam Viefhus
1711 Ge. Herman Corman
1712 P. Sigmunt Poet
1713 Ge. Herman Corman
1716 J. Adam Becker

1717 J. Dirck Crins
1722 Conradt Borkelch
1723 Johan Adam Becker
1724 Gerhardt Schücking
1725 Conrad Crins
1729 Bürgermeister Varwerck
1730 Meister-…
1731 … Wessel
1732 Joan Diethrich Crins
1733 Joan Wilhelm Hunecke
1734 Heinrich Heidtkampf
1736 Johan Wilhelm Nacke
1737 Joan Dirck Morrien
1738 Anton Edelbrock
1739 Anton Edelbrock
1743 Meister Anton Becker
1744 Bürgermeister F.H. Wencke
1745 Bürgermeister J. C. Farwick
1746 Bernd Kruse
1749 Joan Weidkampf
1750 Joan Weidkampf
1751 Richter Gerhard Baltzer
1752 Bernhard Dietherich Epping
1753 Franz Wilhem Busch
1754 Bernd Anton Edelbrock
1755 Joh. Diet. Crins
1763 Meister Caspar Ising
1764 Gerhard Dingbaum
1765 Joseph Edelbrock
1767 Jacob H. Cruse
1768 Joan Bernd Schlade
1769 Joan Friderich Wildermuth

1773 Josephus Pieninck
1774 Bürgermeister Wencke
1775 J. Bernd Becks
1776 Johann Conrad Becks
1778 Schocke
1779 Balzer
1782 Joan Bernd Cruse
1783 Kötter Becks
1785 Johann Dithrich Brinkhaus
1786 J. B. Sievers
1792 Joseph Jacobi
1804 Bernard Joseph Platvoet
1805 Joseph Becks
1807 Bernad Anton Huesmann
1820 Joseph Richters
1821 H. Lücke
1823 Hermann Lücke
1825 Bürgermeister Reinhard
1827 Kaufmann Weipers
1829 Bernard Jelking
1834 Bernard Joseph Edelbrock
1836 Anton Gescher
1838 Gerhard Henrich Voßenberg
1840 Anton Baumer
1842 Joseph Ringkamp
1844 Wilhelm Elfers
1849 Anton Treus
1853 Anton Pieninck
1865 Anton Treus
1867 Anton Haumering

Seit 1869 schießen die Junggesellen und die Bürger abwechselnd nach dem Vogel, beginnend mit den Bürgern. Diese Regelung ist bis heute hin beibehalten worden. Eine Ausnahme bildeten die Jahre 1920 – 1939. In dieser Zeit schossen die Bürger in den Jahren mit einer „graden“ Zahl und die Junggesellen in den Jahren mit einer „ungraden“ Zahl nach dem Vogel.

1869 Wilhelm Kloppe
1870 Franz Elfers
1871 Bernard Köster
1872 Clemens Gerdes
1873 Joseph Ising
1874 Heinrich Kläver
1875 Heinrich Laurenz
1876 Bernard Langkamp
1877 Joseph Wenking
1878 Johan Ringkamp
1879 Joseph Linnemann
1880 Hermann Blanke
1881 Bernard Langkamp
1882 Joseph Ringkamp
1883 Heinrich Kreimer
1884 Anton Böddeling
1885 Wilh. Frieling
1886 Joseph Ising
1887 Heinr. Huls
1888 Hermann Dauwe
1889 Anton Ruck
1890 Clemens Berkenbrock
1891 Th.Becker
1892 Carl Empting
1893 Joh. Ringkamp
1894 Heinrich Israel
1895 Herm. Blanke
1896 Wilhelm Wenking
1897 Anton Graes
1898 Anton Laurenz
1899 B. Langkamp
1900 Wilhelm Laurenz
1901 Engelbert Vissing
1902 Hermann Beumer
1903 Anton Kläver
1904 August Laurenz
1905 Carl Pieninck
1906 Clemens Graes
1907 Heinrich Niehues
1908 Carl Pieninck
1909 Anton Lammers
1910 Anton Lenger
1911 Bernard Gaux
1912 Franz Kläver
1913 Franz Rotterdam

1914 Theodor Ringkamp
1920 Anto Lenger
1921 Alfons Niehues
1922 Anton Laurenz
1923 Josef Lenger
1924 Bernard Langkamp
1925 Heinrich Lammers
1926 Heinrich Sieverding
1927 Carl Kläver
1928 Anton Kestermann
1929 Bernhard Laurenz
1930 August Blömer
1931 Heinrich Schlees
1932 Anton Kestermann
1933 Franz Gaux
1934 Franz Hinkers
1935 Josef Lenger
1936 Franz Kläver
1937 Fritz Mensing
1938 Bernhard Böddeling
1939 Anton Lenger
1948 Anton Mensing
1949 Anton Pieninck
1950 Bernhard Vossenberg
1951 Clemens Lücke
1952 Otto Mensing
1953 Hermann Wilmer
1954 Josef Laurenz
1955 Josef Bäumer-Lülf
1956 Josef Schlees
1957 Theodor Becker
1958 Theo Laurenz
1959 Theo Kläver
1960 Franz Mensing
1961 Fritz Mensing
1962 Heinz Bröcker
1963 Bernhard Uhlenbrock
1964 Heinz Josef Lammers
1965 Clemens Paning
1966 Anton Kösters
1967 Wilhelm Böddeling
1968 Herbert Lenger
1969 Bernard Langkamp
1970 Wilfried Kölking
1971 Josef Lenger

1972 Peter Weidner
1973 Werner Terlau
1974 Vinzenz Hetzer
1975 Bernhard Vossenberg
1976 Theo Ringkamp
1977 Theo Becker jun.
1978 Karl-Heinz Mensing
1979 Anton Burrichter
1980 Heinz-Josef Terkuhlen
1981 Ludwig Sommer
1982 Jürgen Flinkert
1983 Anton Möllerfeld
1984 Dieter Mensing
1985 Theo Wewers
1986 Klaus Laurenz
1987 Anton Mensing
1988 Gerd Slotmann jun.
1989 Dieter Bielefeld
1990 Bernd Hauser
1991 Herbert Lenger
1992 Klaus Mensing
1993 Josef Kestermann
1994 Andre Lenger
1995 Helmut Wigger
1996 Heinz Roters jun.
1997 Johannes Zintl
1998 Thomas Wigger
1999 Klaus Deuker
2000 Stefan Wigger
2001 Rolf Mensing
2002 Jens Ringkamp
2003 Erich Mensing
2004 Andre Heinze
2005 Theo Ringkamp
2006 Thomas Burrichter
2007 Heinz Ruck
2008 Daniel Niehoff
2009 Klaus Laurenz
2010 Christian Böddeling
2011 Udo Heinze
2012 Udo Mensing
2013 Klaus Mensing
2014 Tobias Laurenz
2015 Frank Burrichter
2016 Ulf Ringkamp

2017 Dietmar Overkamp
2018 Christian Flinkert
2019 Guido Denkler
2022 Ansgar Laurenz
2023 Sven Wigger

2024 Tim Mensing